Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromciarka ciarka viatractable tractable
8001 a17b 390
Reposted frommisza misza viajoannna joannna
6176 74eb 390
Reposted fromoll oll viarosses rosses
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viatoniewszystko toniewszystko

New Minimalistic Single Line Tattoos by Mo Ganji

With a single delicate black line, Berlin-based tattoo artist Mo Ganji (previously) creates the faces of intertwined portraits, the details of flying birds, and the forms of running animals. Each tattoo relies on an unbroken line that varies only slightly in thickness as it weaves in and out of each image, sometimes accompanied by a few accent dots. Seen here is a collection of pieces from the last year, and Ganji shares more new works on Instagram.

Reposted fromcuty cuty vianienienie nienienie

JESIEŃ
już    pleśń

je    sień


Reposted fromQcon Qcon viakerosine kerosine
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatimetobegin timetobegin
5393 d7be 390
Reposted fromvandalize vandalize viaindisputabel indisputabel
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
1498 387d 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazyrafa zyrafa
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora
0520 caad 390
Reposted fromWhat-Porn What-Porn
- Stało się coś, czego od wielu tygodni się obawiałem - powiedziałem. - Co? - Kocham cię i boję się śmierci.
— Mroki
Reposted frompollyanna pollyanna
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"
7238 0322 390
Reposted fromkrzysk krzysk viahormeza hormeza
2332 b194 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viahormeza hormeza

Jesteśmy psychicznie przetrąceni i myślę, że długo potrwa, nim zaczniemy żyć normalnie.

— R. Kapuściński
Reposted fromjobi jobi viaankaottak94 ankaottak94
Reposted fromoll oll viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl