Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6966 4afd 390
Reposted fromkarahippie karahippie viacharminggirl charminggirl
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viadrosera drosera
8625 ad1c 390
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol vialois-lane lois-lane
1754 47c6 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaBloodEve BloodEve
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viaBloodEve BloodEve
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaBloodEve BloodEve
2460 c69e
Reposted fromshitsuri shitsuri viaBloodEve BloodEve
Herbatą, kawą - tak samo jak przytuleniem i wódką - nie gardzę nigdy.
— Piotr Tokarz (Bezustannie)
Reposted fromciarka ciarka viatractable tractable
8001 a17b 390
Reposted frommisza misza viajoannna joannna
6176 74eb 390
Reposted fromoll oll viarosses rosses
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viatoniewszystko toniewszystko

New Minimalistic Single Line Tattoos by Mo Ganji

With a single delicate black line, Berlin-based tattoo artist Mo Ganji (previously) creates the faces of intertwined portraits, the details of flying birds, and the forms of running animals. Each tattoo relies on an unbroken line that varies only slightly in thickness as it weaves in and out of each image, sometimes accompanied by a few accent dots. Seen here is a collection of pieces from the last year, and Ganji shares more new works on Instagram.

Reposted fromcuty cuty vianienienie nienienie

JESIEŃ
już    pleśń

je    sień


Reposted fromQcon Qcon viakerosine kerosine
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatimetobegin timetobegin
5393 d7be 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaindisputabel indisputabel
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
1498 387d 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazyrafa zyrafa
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl